Vedtekter


Vedtekter vedtatt på SPK Høkens Årsmøte søndag 29.januar 2005


Vedtekter for SPORTSKLUBBEN HØKEN

Stiftet 20.september 1933Klubbfarger på Spillertrøyene : Gule med Blå stolpe på brystkassen

Shorts : Blå

Strømper : Gule

Reservetrøyer : Hvite§ 1 Formål

Sportsklubben Høken (SPK Høken) er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer, og skal drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Vi skal sammen gi Idrettsutøvere et bredt tilbud og sportsopplevelser preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom trening og kamp, samt aktiv deltakelse i et sosialt klubbmiljø tuftet på egen innsats.

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Nordland Idrettskrets

Klubben har sete i Andøy Kommune og er medlem av kommunens idrettsråd

Klubben eier to andeler i Bleik Samfunnshus A/L

§ 3 Medlemmer

Enhver som innordner seg SPK Høkens og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis fødselsdato og adresse, og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen. En søker kan ikke tas opp uten at forpliktelsene til andre idrettslag er ordnet. (Jfr. NIFs lov § 39).

Medlemskap i laget er først gyldig, og regnes fra den dag kontingent er betalt.

Ethvert medlem plikter å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt SPK Høkens bestemmelser. Et medlem kan suspenderes fra klubben ved brudd på disse lover og bestemmelser.

For straffesaker gjelder NIFs "straffebestemmelser om forgåelser ".

Ved valg av representanter til årsmøtet samt medlemmer til styret, skal det velges representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer, men også her skal begge kjønn være representert.


§ 4 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i laget. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra SPK Høkens side.

§ 6 Godtgjørelse

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av SPK Høken sitt budsjett og regnskap samt Norsk Idretts økonomiske retningslinjer.

§ 7 Inhabilitet

For lagets tillitsvalgte og oppnevnte tillitspersoner gjelder NIFs inhabilitetsregler.

§ 8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser).

§ 9 Årsmøte

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år den siste søndagen i januar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 ukers varsel ved kunngjøring i lokalpressen, og på SPK Høkens nettsider www.hoken.no

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til Styrets Leder senest 3 dager før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer i hovedlaget. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet skal :

   1.Behandle årsmeldinger.

   2.Behandle regnskap som bør være i revidert stand.

   3.Behandle innkommende forslag og saker.

   4.Fastsette medlemskontingenter.

   5.Vedta budsjett.

   6.Velge følgende tillitsmenn :

 • Hovedstyret bestående av Leder og Kasserer, samt lederne for undergruppene.
 • Revisor med vararepresentant.
 • Representanter til Andøy Idrettsråd og Bleik Samfunnshus
Valgbare er alle stemmeberettige medlemmer

Alle valg foregår skriftlig om det foreligger mer enn et forslag. Blanke stemmesedler telles ikke, og regnes som ikke avgitt.

Valg foregår enkeltvis, og hvis en kandidat ikke oppnår flertall, (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas det omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget. Årsmøtet velger også Referent før møtet starter. Referatene skal føres i Årsmøteboka, og signeres av to medlemmer som har deltatt på årsmøtet.

§ 11 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Dersom det ikke fremkommer andre forslag velges leder særskilt, deretter stemmes det over valgkomiteens forslag til styresammensetning.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som står på sakslisten.

§ 13 Styret

SPK Høken ledes av Hovedlagets styre som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Forestå SPK Høkens daglige ledelse og representere klubben utad. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeider instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi og medlemsregister i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Leder har signaturrett.

Styret er vedtaksført når minimum 50% av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 14 Gruppene

Styret i hver enkelt undergruppe skal minimum bestå av Leder og Kasserer.

Den enkelte undergruppe har anledning til å skaffe egne sponsorer, samt gjennomføre egne inntektsbringende tiltak etter først å ha innhentet styrets godkjenning.

§ 15 Lovendring

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 16 Oppløsning

Oppløsning av Klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre Klubber anses ikke som oppløsning av Klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr, § 15.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av Klubben tilfaller Klubbens eiendeler Landsbyen Bleik eller andre formål godkjent av Årsmøtet.

Ved oppløsning skal Klubbens arkiv lagres på Klubbhuset.


Levert av IdrettenOnline